Zgłosiliśmy uwagi do koncepcji budowy ul. Grudzi w Falentach, niedaleko Rezerwatu. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów zgłosiliśmy skutecznie  uwagi i zastrzeżenia do przedłożonego projektu (3 strony). Dziękujemy współautorom i sąsiadom za wkład i konsultacje. 

Zaapelowaliśmy o jawne i transparentne dla naszej społeczności określenie celu tej inwestycji, w obecnych uwarunkowaniach przestrzennych i społecznych. Prezentowana 12.06. koncepcja powstała dwie dekady temu, gdy przewidywano, iż droga ta stanie się tzw. „obwodnicą Raszyna”, alternatywą dla wiecznie zakorkowanej wówczas al. Krakowskiej. Zakładano wtedy, że planowana ulica Grudzi będzie posiadała bezpośredni zjazd w Południową Obwodnicę Warszawy, co jak wiadomo się nie stało i nie ma obecnie szans na zrealizowanie tego pomysłu. Podobnie nie ma połączenia z planowaną i dotąd nie zrealizowaną drogą D721.

Wobec powyższego, naszym zdaniem koncepcja funkcjonalność i parametry przeskalowanej ulicy Grudzi powinny więc ulec modyfikacji, tak by odpowiadać obecnym, zmienionym potrzebom coraz liczniejszej grupy mieszkańców, szczególnie, że w ostatnich latach tereny te podlegały intensywnemu rozwojowi w kierunku zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej.

Przeskalowana ul. Grudzi zwiększy ruch drogowy i zagrożenie dla przyrody Rezerwatu, na drogach powiązanych – ul. Falenckiej i al. Hrabskiej biegnącej przez Rezerwat przyrody i tereny zamieszkałe przez ludzi. Protestujemy przeciwko takim działaniom, które mogą zniweczyć efekty półwieku ochrony przyrody Stawów Raszyńskich.

Inwestycja ta powinna być poprzedzona wykonaniem analizy ruchu z wykorzystaniem komputerowego modelu terenu (GIS) ruchu samochodowego i innych przepływów w sieci drogowej na terenie gminy i jej okolic, wraz z prognozą ruchu na +5, +10 i +25 lat. Należy dopilnować aby uwzględniona została w tym modelu aktualna sieć drogowa (już istniejąca i już zaplanowana) oraz zabudowa i rozmieszczenie ludności, z uwzględnieniem dokonanych już podziałów gruntów. Tak obecnie planuje się inwestycje drogowe.

Dopiero wyniki takiej analizy powinny być podstawą do dalszych planów i doboru odpowiednich parametrów drogi do przyszłych potrzeb. Dopiero taka koncepcja powinna  być poddana opinii mieszkańców.  W obecnym projekcie brak jest fundamentalnych informacji dla podjęcia  racjonalnej decyzji do jakiej zobowiązane są władze gminy!

 

 

SKOF 197 do Wójt Gminy Raszyn Grudzi sgnd WFR