STANOWISKO 3/2023 w sprawie sprawowania ochrony przyrody w Rezerwacie „Stawy Raszyńskie” w Falentach

Eko-Patrole SKOF zidentyfikowały w minionym tygodniu znaczące negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie”. Jest to faunistyczny rezerwat przyrody, skarb powiatu pruszkowskiego, stanowiący bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego, błotnego oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. W jego skład wchodzi kilkanaście stawów wraz z przyległymi terenami (otulina).

W okresie od stycznia 2023 do dnia obserwacji na terenie Rezerwatu dokonana została wycinka drzew na groblach, której zakres może istotnie przekraczać działania ochronne jakie winny być podejmowane przez zarządzający Rezerwatem Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach. Wycięte zostały drzewa, które sądząc z liczby przyrostów pnia rosły co najmniej od momentu objęcia tego terenu ochroną prawną (połowa lat 70.XX w.), czyli w okresie, gdy prowadzono także intensywną gospodarkę rybacką.

Na skutek spuszczenia wody ze stawów w centrum Rezerwatu zaobserwowano na ich dnie wiele zabitych osobników małży  żyjących dotąd w tych wodach, w tym rzadkich gatunków znajdujących się pod ochroną gatunkową m.in. muszle i osobniki szczeżui wielkiej (Anodonta cygnea). Dno stawów jest usiane umierającymi  małżami a gabaryty muszli i liczba przyrostów świadczą, że zwierzęta te żyły tutaj od co najmniej dekady, gdyż ich środowisko życia podlegało ścisłej ochronie.  Spuszczenie wody ze stawów, które jest konieczne gdy prowadzona jest intensywna gospodarka rybacka (odłów), nie może prowadzić do uśmiercania żyjących tam stworzeń na masową skalę. Stąd pytanie o sens tego zabiegu teraz, gdy  od lat w stawach falenckich nie jest prowadzona gospodarka rybacka.

SKOF wystąpił z petycją do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o weryfikację i ocenę prawidłowości działań podejmowanych przez IT-P-PIB oraz prewencyjne natychmiastowe zatrzymanie powyższych działań na terenie całego Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie”, gdyż ich kontynuowanie może spowodować wielkie nieodwracalne szkody w przyrodzie Rezerwatu prawem chronionej. Stwierdzamy, że nieuzasadniona wycinka drzew, niszczenie ekotopów  (oranie łąk w Rezerwacie) jak też uśmiercenie gatunków podlegających ochronie winno spotkać się z dalej idącymi działaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Służyć temu  będzie dokumentacja zniszczeń oraz wyniki wnioskowanych kontroli i badań.

Ze względu na postępującą urbanizację okolic i wzrost znaczenia społecznego ekologii Rezerwatu „Stawy Raszyńskie”, wykraczającego obecnie poza aspekt hodowli karpi, konieczna jest natychmiastowa weryfikacja zakresu jego ochrony i ocena zasadności zalecanych działań ochronnych.

Stop dewastacji Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie!

Zapoznaj się z naszymi działaniami:

Stanowisko SKOF wycinka drzew w Rezerwacie 2023

SKOF 164 do IT-P WRS dewastacja przyrody signed WFR

ITP na SKOF wniosku o informację publiczną z dn.20.02.2023

  

CIEKAWE : Uwagi do opublikowanego Stanowiska IT-P-PIB „Stanowisko Instytutu Technologiczno –Przyrodniczego – PIB w sprawie usunięcia drzew i krzewów na groblach w rezerwacie przyrody Stawy Raszyńskie”. Kolorem czerwonym oznaczono komentarze ekspertów SKOF odnośnie poprzedzających je poszczególnych zdań lub akapitów ww „Stanowiska”: Kliknij aby przeczytać:

Uwagi SKOF do Stanowiska IT-P-PIB 3 z 8_3_23 bft

Masz więcej informacji? Może pomóc? zadzwoń: 603766295

  ować