Minęły właśnie trzy miesiące od dnia odwołania dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technologicznego w Falentach. Wciąż wyglądamy ogłoszenia otwartego konkursu na zwolnione stanowisko dyrektora. Nadal Instytutem kierują nominaci Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa w rządzie B. Szydło (tak, to ten).

Obecny Minister pan Czesław Siekierski dokonał ponadto tylko kilku zmian w Radzie Naukowej Instytutu, w transzy członków niezatrudnionych w IT-P. Pozostałych wybieraja pracownicy. Odszedł Przewodniczący Rady prof. A. H. Świergiel.

Do składu rady dołączyły cztery nowe osoby, trzech profesorów z SGGW (łącznie w radzie będzie już 4 przedstawicieli tej uczelni (https://www.itp.edu.pl/rada-naukowa.html) oraz wysoka urzędniczka MRiRW, przedstawicielka Ministra Rolnictwa. Zmiany te przyjmujemy z nadzieją i czekamy na dalsze działania. Dotąd na witrynie IT-P nie ujawniono kto został/zostanie przewodniczącym rady. 

Witryna IT-P została za to uzupełniona zakładką „Wynik”, po kliknięciu, której ukazuje się wykres prezentujący wyniki finansowe Instytutu w latach 2010 – 2023. Takie zbiorcze informacje są dostępne pierwszy raz odkąd obserwujemy stronę IT-P! Dotąd odsyłano nas do sprawozdań finansowych w KRS. 

Wykres ten https://www.itp.edu.pl/wynik.html. wskazuje, że w ciągu 14 lat 7 razy wystąpiła strata i 7 razy zysk, przy czym najwyższy „zysk” osiągnięto w minionym roku (2023) w wysokości ponad 5 mln zł, gdy jeszcze dwa lata wcześniej było blisko 3 mln zł straty! Najwyższa „strata” wystąpiła zaś w roku 2010, gdy utworzono IT-P z połączenia IBMER i IMUZ. Niestety, wykres nie został opatrzony komentarzem co do struktury przychodów i kosztów ani co do przyczyn takich a nie innych wyników i obserwowanej ich dynamiki. Z wyciąganiem wniosków należy poczekać do sprawozdania po audycie.

Ale już dziś ich bliższa analiza wskazuje jednak, że w ujęciu rachunkowym przychody, choć nominalnie są większe niż na początku okresu (2010), to są obecnie nawet nieznacznie mniejsze niż przed 14 laty, biorąc pod uwagę inflację w ciągu tych 14 lat.

Koszty Instytutu zaś są  o 12% mniejsze niż w 2010 r. co nie dziwi, gdy zważyć, że zatrudnienie obecnie wynosi połowę tego z 2012 r.

Niepokoi wartość ogółu aktywów Instytutu, która w 2022 r. była nominalnie mniejsza o blisko 40%, a przy uwzględnieniu inflacji – aktywa IT-P są obecnie o połowę mniejsze niż w 2010 r.!

Analizując wyniki, warto pamiętać, że Instytut otrzymuje dotacje z Ministerstwa Rolnictwa na poziomie 14-22% przychodów operacyjnych czyli średnio ok. 5 mln zł rocznie. Ważna jest też trend oraz stabilność wyników finansowych. Nie wygląda to dobrze – vide linia długookresowego trendu na poniższym wykresie. 

Sytuacja finansowa IT-P

żródło: dane IT-P i GUS (wskaźnik inflacji CPI) * dane przed audytem.

[wfr]