Społeczny Komitet jako strona postępowania administracyjnego otrzymał wczoraj pocztą Decyzję nr 147/2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. dr.hab. Jakuba Lewickiego o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych budynku mieszkalnego zespołu pałacowo-parkowego położonego w Falentach, przy al. Hrabskiej 7. Dokument stwierdza, że niniejszym wpisem obejmuje się cały budynek – dzieło architektury i budownictwa – znajdujący się na terenie działki ewidencyjnej 9/1 obręb Falenty oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym. Załącznik graficzny do niniejszej decyzji stanowi jej integralną część.

Wpis nastąpi w dniu uprawomocnienia się Decyzji, gdyż stronom przysługuje 14-dniowy okres na odwołanie się od ww decyzji. 

Decyzja Konserwatora Zabytków jest bardzo ważna, gdyż otwiera kolejne działania.

Zabytkowy budynek zostanie niebawem oznaczony przez Starostę Pruszkowskiego znakiem informacyjnym o tym, że zabytek ten podlega ochronie prawnej. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyda w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie dla właściciela/administratora o niezbędnych jego zabezpieczeniu i podjęciu renowacji. Decyzja ta dobrze wróży kolejnym wnioskom o ochronę zabytków w Falentach. 

Jesteśmy serdecznie wdzięczni wszyskim, którzy wsparli swoją wiedzą i aktywnością działania zmierzające do ratunku dla budynku oficyny dworskiej w Falentach. To nasz wspólny sykces! Dziękuję w imieniu Zarządu SKOF –  Wojciech Rogowski.