Z satysfakcją informujemy, że dokumentacja dowodowa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera mocne argumenty zgodne ze stanowiskiem Społecznego Komitetu i naszym dążeniem do zachowania i uratowania zabytku a przeciw żądaniom jego wyburzenia. Jako strona postępowania administracyjnego w sprawie odwołania się Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (IT-P) do Generalnego Konserwatora Zabytków od decyzji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków zakazującej rozbiórkę „Abakanówki” – części zabytkowej oficyny dworskiej, zapoznaliśmy się z aktami tej sprawy w związku z zakończeniem postępowania dowodowego.

W opinii przygotowanej na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków – Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Instytut Dziedzictwa wyraził stanowisko, „że przedmiotowa parterowa część budynku oficyny dworskiej stanowi integralną całość z jego lepiej zachowaną piętrową partią. Obiekt ma wartość historyczną, artystyczną i naukową jako w całości przetrwały dziewiętnastowieczny budynek zaplecza gospodarczego (…) obsługującego ten zespół rezydencjonalny oraz element kompozycyjnie i historycznie z nim powiązany a jego zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie społecznym.

Ponadto NID stwierdził, „że mając na uwadze prawną ochronę wynikającą z wpisu do rejestru zabytków całego zespołu (…) rozbiórka części obiektu będzie miała niewątpliwie wpływ na chronione wartości zarówno samego obiektu (dawnej rządcówki) jak też całości zespołu pałacowo parkowego w Falentach”. Eksperci przestrzegają,  że  „zniszczona zostanie (…) część budynku będącego ocalałym w całości dziewiętnastowiecznym uzupełnieniem tego zespołu posiadającego własne wartości zabytkowe oraz powiązanego historycznie i kompozycyjnie z układem podjazdu do pałacu”.

Na koniec stwierdzono,  że poważnym argumentem dowodowym jest wskazanie, że wnioskowana „inwestycja” polegająca na wyburzeniu budynku nie jest również zgodna z prawem lokalnym czyli zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty w gminie Raszyn przyjętego uchwałą Rady Gminy Raszyn 8 marca 2007 r.

Liczymy, że zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec sprawców dewastacji zabytku i tych  bezprawnych działań podejmowanych wbrew interesowi społecznemu i kulturze narodowej. Warto nadmienić, że o wyburzenie zabytku zabiegał kierujący wciąż Instytutem Dyrektor pan dr Wacław R. Strobel, a odwołanie przygotował i firmował pan adw. Kamil Bartko z Warszawy. Przewodniczącym Rady Naukowej IT-P był pan prof. Artur H. Świergiel. 

P.S. Dziękujemy Eli Kłopotowskiej, członkini Zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Falent, za zapoznanie się z aktami sprawy w imieniu SKOF. (wfr)

fot. Ireneusz Kowalski